Työnohjaus yrityksille

Toimintojen tehostaminen ja työnohjaus mieletään yhä tärkeämmiksi kehitystä vaativiksi toiminnoiksi keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa. Työnohjauksen tavoitteena on tehostaa toimintoja ja tiedonkulkua, poistaa turhauttavia työvaiheita, vähentää työn päällekkäisyyksiä sekä vähentää työtyytyväisyyden kasvun ansiosta sairauspoissaolojen määrää.

 

 

Tavoitteet

Löytää ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin ja tuottaa yhdessä uusia toimintaohjeistoja sekä työkaluja mm. toimintojen sujuvoittamiseen, tiedontiedonkulkuun, työkavereiden auttamiseen ja tiimipelaamiseen sekä ”yrittäjäasenteen omaksumiseen” eli yhteisten etujen ajamiseen arkityöskentelyn aikana.

 

Työnohjauksen prosessi

Toiminta käynnistyy keskustelulla yrityksenne tarpeista ja ongelmiksi koetuista asioista, joiden perusteella voin hahmotella ja esitellä käytännönläheisen kehityssuunnitelman.

Kun olemme päässeet yhteisymmärrykseen kehitystarpeista, tavoitteista, prosessista, aikataulusta ja kustannuksista voidaan työ käynnistää.

Käyn aluksi läpi tarkentavan kysymyspatteriston yrityksen johtotason, mahdollisen väliportaan ja suorittavan työntekijätason kanssa erilaisten tarpeiden, ongelmien ja toiminnallisten pullonkaulojen tunnistamiseksi sekä myös piilevien ongelmien esiin uuttamiseksi.

Työkaluina käyttämme erilaisia ideointimenetelmiä, joiden avulla kaikki työntekijät pääsevät mukaan työn sujuvuutta kehitettävien asioiden ratkomiseen.

 

Työnohjauksen hyödyt

  • työtyytyväisyys lisääntyy

  • työmotivaatio kirkastuu

  • joukkuehenki kehittyy

  • työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet paranevat

  • aloitteellisuus kasvaa

  • työn tuottavuus tehostuu

  • tiedonkulku paranee organisaatio-, sidosryhmä- ja verkostotasolla

 

Esimiestyön sparraaminen

Tulevien haasteiden ja nykyongelmien kartoitus. Ratkaisumallien etsiminen. Työn hallintaan liittyvien menetelmien ja työkalujen tarkastelu ja valintojen mukainen käyttöönotto / ohjeistus / koulutus. 

Työnohjauksellista valmennusta esimiehille - tuotesivulle.

 

Hinnoittelu

Työnohjauksen kustannukset selviävät alustavan tarvekartoituksen jälkeen, jolloin minulla on riittävät tiedot laatia prosessista seikkaperäinen tarjous. Tämä alustava työ ei maksa mitään eikä se velvoita mihinkään.

 

Ottakaa yhteyttä, niin voimme keskustella tarpeistanne tarkemmin.