Työnohjauksellista valmennusta esimiehille

Esimiehille suunnattu työnohjaus- ja valmennuspaketti tukee esimiestä muun muassa omaan rooliin ja johtamisen haasteisiin liittyvissä asioissa. Sisältö ja painopisteet valitaan tarkemmin asiakkaan omien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

 

 

Valmennus ja työnohjaus

Valmennuksessa keskitytään ratkaisemaan tietty ongelma määritellyn ajan puitteissa. Työnohjauksessa tavoitteena on auttaa yksilöä löytämään ja tietoisemmin käyttämään omia valmiuksiaan työssään. Ohjaaja ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan ohjattavaa tuetaan omassa ammatillisessa kehityksessään pidemmällä aikavälillä.

 

Työnohjauksen hyödyt

Työnohjaus on omaan työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentelyä työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on tukea oman työn ja itsensä kehittämistä. Se auttaa laadun parantamisessa, työssä jaksamisessa ja työn tehostamisessa. 

Tutkimusten mukaan työnohjattavan ammatti-identiteetti vahvistuu ja toiminta paranee sekä yksilö- että työyhteisötasolla. Näiden kautta uupumus vähenee, työtyytyväisyys lisääntyy ja tuloksellisuus paranee. Työnohjaus on panostusta omaan elämänlaatuun ja stressinhallintaan!

 

Esimerkkejä käsiteltävistä asioista

  • Työn tai elämäntilanteen muutokset ja siihen liittyvä jaksaminen sekä motivaatio.

  • Esimiesroolin selkeyttäminen ja vahvistaminen.

  • Toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen.

  • Asiakaskokemuksen ja prosessien kehittäminen.

  • Työyhteisön ilmapiirin parantaminen ja kehittäminen.

  • Organisaatiomuutoksen hallittu läpivienti.

  • Muutosvalmiuden parantaminen ja ulkoisten muutospaineiden hallinta.

  • Töiden priorisointi ja ajanhallinta.

 

Valmennus ja työnohjaus samassa paketissa

Yhteistyö aloitetaan kartoittamalla tarpeet ja tavoitteet. Tämän pohjalta laaditaan aikataulu ja valitaan tavoitteisiin sopivat metodit. Valmennuksen ja työnohjauksen välistä painotusta voidaan muokata tarpeiden mukaan.

Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Ryhmätyönohjaus antaa mahdollisuuden reflektoida omia kokemuksia muiden esimiesten kokemuksiin ja tekemään yhdessä oivalluksia laajemmalla perspektiivillä.

Palvelu voidaan toteuttaa tarvittaessa myös puhelimitse tai skype-tapaamisina ja sen pituus on räätälöitävissä tarpeiden mukaan.

 

Hinnoittelu

Hinnoittelu tehdään tarpeiden määrittelyn, valittujen toimintatapojen ja aikataulutuksen pohjalta.

Ottakaa yhteyttä, niin voimme keskustella tarpeistanne tarkemmin.